Registerbeskrivning

Registerbeskrivning enligt 10§ personuppgiftslagen (523/99)

Registeransvarig
Savanni Fashion 1709050-8
Mannerheimvägen 18
00100 Helsingfors
tfn 050-3582643
info@savanni.com

Registrets namn
Kundregister för webbutiken.

Syfte med behandlingen av personuppgifterna (registrets användningsändamål)
Registret används endast för att underhålla kundrelationen mellan nätbutiken och kunden. För beställning krävs inte registrering i kundregistret.

Registrets datainnehåll
Kunduppgifter: kundnummer, efternamn, förnamn, postadress, postnummer, postanstalt, telefonnummer, mobiltelefonnummer, e-postadress, beställningshistorik och information om hur beställningen framskrider.
I registret sparas kundens medgivande till direktreklam.

Regelmässiga informationskällor
Kontaktuppgifterna sparas i samband med att kunden registrerar sig. Övrig information sparas då kunden gör inköp i nätbutiken.

Regelmässiga överlåtelser och överföringar av information utanför EU eller Europeiska ekonomiska området.
Inga uppgifter ur registret lämnas ut till tredje part.

Principer för registrets skydd
Registerhållarens datasystem och dokument skyddas med vanligtvis använda tekniska skyddsmekanismer. Endast sådan personal som behöver uppgifter från registret för sina arbetsuppgifter har tillgång till registret. De använder personliga användarnamn och lösenord.